Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy mô gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cần dựa vào các tiêu chí sau:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa sẽ căn cứ vào những tiêu chí sau:

1. Lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ Điều 6 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Ngành nghề chính này được xác định theo hệ thống ngành kinh tế mới nhất ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTG.

2. Số lao động tham gia BHXH của các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật về bảo hiểm xã hội. (khoản 1 Điều 7 Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017).

Cách tính số lao động tham gia BHXH bình quân năm:

Số lao động tham gia BHXH bình quân năm = Tổng số lao động tham gia BHXH của năm / 12

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

3. Cách xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổng nguồn vốn của năm được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế. Tổng nguồn vốn của năm được xác định tại thời điểm cuối năm.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

4. Xác định tổng doanh thu doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định trong bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính năm trước đó. Doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn xác định dựa vào bảng cân đối kế toán cuối quý liền kề tính tới thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng hỗ trợ.

So sánh Nghị định 80/2021/NĐ-CP với Nghị định 39/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

So sánh Nghị định 80/2021/NĐ-CP với Nghị định 39/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

So sánh Nghị định 80/2021/NĐ-CP với Nghị định 39/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hai nghị định này có mục tiêu chung là đưa ra các chính sách và biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NNV) để giúp họ phát triển và đóng góp vào nền kinh tế quốc gia.

1. Một số khái niệm mới của Nghị định 80/2021/NĐ-CP

Nghị định 80/2021/NĐ-CP điều 3 đã bổ sung một số khái niệm mới, trong đó có:

 • Mạng lưới tư vấn viên: Đây là một mạng lưới chuyên gia và tư vấn viên được thành lập để cung cấp các dịch vụ tư vấn cho DN NNV.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ: Quy định rõ việc hỗ trợ đặc biệt cho các DN NNV có số lượng lao động nữ đáng kể.
 • Đào tạo trực tiếp và trực tuyến cho DN NNV: Đưa ra chính sách hỗ trợ đào tạo cho DN NNV một cách tổng quát, bao gồm cả hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến.
 • Doanh nghiệp đầu chuỗi: Xác định khái niệm “doanh nghiệp đầu chuỗi” để tạo điều kiện thuận lợi cho DN NNV tham gia vào các chuỗi giá trị sản xuất.

Trong khi đó, Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định về các khái niệm trên.


2. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Điều 13, 14:

Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã đưa ra chính sách riêng để hỗ trợ sự phát triển của DN NNV do phụ nữ làm chủ. Theo đó, có chính sách hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của DN NNV do phụ nữ làm chủ.

Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.


3. Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 6, 7:

Nghị định 80/2021/NĐ-CP và Nghị định 39/2018/NĐ-CP có quy định khác nhau về việc xác định lĩnh vực hoạt động của DN NNV.

Theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP, lĩnh vực hoạt động của DN NNV được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà DN đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong khi đó, Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định rằng lĩnh vực hoạt động của DN NNV được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành.

4. Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp


Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã bổ sung quy định về hỗ trợ công nghệ cho DN NNV tại Điều 11. Trong khi đó, Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định về vấn đề này.


5. Hồ sơ đề nghị được hỗ trợ tư vấn từ mạng lưới tư vấn viên

Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định rõ về hồ sơ đề nghị được hỗ trợ tư vấn từ mạng lưới tư vấn viên. Khoản 2 Điều 13 quy định rằng DN NNV cần nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hồ sơ tư vấn là điều kiện để cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xem xét cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn cho DN NNV.

Trong khi đó, Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định về việc này.


6. Nội dung hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 80/2021/NĐ-CP có quy định chi tiết về nội dung hỗ trợ tư vấn cho DN NNV. Khoản 2 Điều 13 quy định các mức hỗ trợ tài chính cho các loại DN NNV khác nhau, bao gồm:

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ: Được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp nhỏ: Được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp vừa: Được hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định cụ thể về việc này.


7. Hỗ trợ đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ,

doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 80/2021/NĐ-CP có quy định về điều kiện tham gia đào tạo cho người lao động của DN NNV. Khoản 2 Điều 14 quy định rằng người lao động phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Đã làm việc trong DN NNV tối thiểu 06 tháng liên tục.
 • Không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ.

Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định cụ thể về việc này.


8. Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định 80/2021/NĐ-CP và Nghị định 39/2018/NĐ-CP đều có quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bao gồm:

 • Đóng góp cao trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia hoặc địa phương.
 • Tạo việc làm cho người lao động.
 • Tạo ra giá trị gia tăng cao.
 • Có mật độ doanh nghiệp tham gia lớn.

Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định cụ thể về việc này.


9. Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã đưa ra các quy định về hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho DN NNV khởi nghiệp sáng tạo. Khoản 2 Điều 22 của nghị định này quy định rằng:

 • DN NNV được hỗ trợ về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước.
 • DN NNV được hỗ trợ về xây dựng bản mô tả sáng chế, bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.
 • DN NNV được hỗ trợ về quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước.
 • DN NNV được hỗ trợ về xác lập chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài.

Trong khi đó, Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định cụ thể về việc này.


10. Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã đưa ra các chính sách hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung cho DN NNV khởi nghiệp sáng tạo. Khoản 1 Điều 22 của nghị định này quy định rằng:

 • DN NNV được hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
 • DN NNV được hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ tối đa là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Tuy nhiên, Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định về việc này.


11. Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã đưa ra các chính sách hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại và kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo cho DN NNV khởi nghiệp sáng tạo. Điểm d khoản 6 Điều 22 của nghị định này quy định rằng:

 • DN NNV được hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại.
 • Điểm c khoản 4 Điều 21 quy định rằng không giới hạn giá trị hợp đồng hỗ trợ tư vấn trong các lĩnh vực như thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Trong khi đó, Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định cụ thể về việc này.


12. Tiêu chí xác định cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Nghị định 80/2021/NĐ-CP và Nghị định 39/2018/NĐ-CP đều có quy định về tiêu chí xác định cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP, tiêu chí xác định cụm liên kết ngành bao gồm:

 • Có các DN liên kết sản xuất, kinh doanh trong cùng ngành, lĩnh vực hoặc trong các ngành, lĩnh vực có liên quan đến nhau, vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau.
 • Có tối thiểu 10 DN cùng hợp tác và cạnh tranh trong một địa giới hành chính xác định.
 • Có sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ DN (các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, tổ chức hiệp hội và tổ chức liên quan khác).

Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định cụ thể về việc này.


13. Hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Nghị định 80/2021/NĐ-CP có chính sách hỗ trợ đào tạo cho DN NNV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Khoản 1 Điều 25 của nghị định này quy định rằng:

 • DN NNV sẽ được hỗ trợ tối đa 50% chi phí đào tạo cho học viên của doanh nghiệp khi tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của ngành, chuỗi giá trị, nhưng không quá 10 triệu đồng/học viên/năm và không quá 03 học viên/doanh nghiệp/năm.

Trong khi đó, Nghị định 39/2018/NĐ-CP có chính sách hỗ trợ 50% chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường, nhưng không quá 30 triệu đồng trên 01 khóa đào tạo cho một doanh nghiệp và không quá 01 khóa đào tạo trên năm.

Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã bổ sung một số khái niệm mới và điều chỉnh các chính sách hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa so với Nghị định 39/2018/NĐ-CP. Nghị định này đã thể hiện sự quan tâm và đồng hành cùng DN NNV trong quá trình phát triển và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, là những tiêu chí và cách xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mới nhất. Việc áp dụng và thực thi đúng các tiêu chí này sẽ giúp xác định chính xác quy mô của doanh nghiệp và từ đó nhận được hỗ trợ phù hợp.

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư 80/2021


Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá